Service

รายละเอียดบริการ

สนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย เป็นตัวแทนธุรการ สนับสนุนด้านกฏหมายSupport for business development, legal support

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (นิติบุคคลในประเทศไทย สำนักงานตัวแทน เป็นต้น) อย่างรวดเร็วและเคารพต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดแปลเอกสารจดทะเบียนทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่น
สนับสนุนการดำเนินงานในการเริ่มต้นธุรกิจ
สนับสนุนในการบริหารบริษัท เช่น การพึ่งพาตนเองได้หลังจากจัดตั้งบริษัท, ข้อมูลทางด้านกฎหมายพื้นฐาน เป็นต้น
ให้การสนับสนุนด้านกฎหมาย
เราให้การสนับสนุนในเรื่องปัญหาด้านกฎหมายที่บุคคลและนิติบุคคลต้องพบในการดำเนินกิจการในประเทศไทย ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกประเภท ปัญหาด้านกฎหมายแรงงาน และคดีความทั้งทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้เรายังสามารถตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกประเภท ตรวจสอบ แก้ไขและร่างหนังสือสัญญา รวมทั้งให้ความคิดเห็นต่างๆ
ยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
บริการยื่นขอและต่ออายุวีซ่า (อนุญาตให้เดินทางเข้าและพำนักในประเทศ) และใบอนุญาตทำงาน (อนุญาตให้ทำงานได้) ที่ขาดไม่ได้ในการมาพำนักและทำงานในประเทศไทยของชาวต่างชาติ รวมทั้งวีซ่าสำหรับครอบครัว
การจัดการด้าน BOI
ให้บริการทั้งหมดเกี่ยวกับ BOI คือไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ BOI และยื่นคำร้องขอส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น แต่ยังให้บริการจัดการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น จัดสัมมนาการปฏิบัติงานจริงให้พนักงานของท่าน
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
บริการด้านกฎหมายสำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ, การทำสัญญาซื้อขาย, การเป็นพยานในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิกับกรมที่ดินในการซื้อขายโรงงานหรือที่ดิน เป็นต้น
บริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารManagement consulting

เราให้บริการวิเคราะห์กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการตรวจวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ทางกฎหมาย การตรวจวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) ด้านการเงินและภาษีตามหลักกฎหมาย ข้อกำหนดและประกาศทุกประเภท ในกรณีที่พบความเสี่ยงหรือปัญหาจะมีการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้พร้อมกันด้วย

ร่วมทุนInvestment

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องหุ้นส่วนฝ่ายไทยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย บริษัทของเราจะเข้าร่วมทุนด้วยทุนของตนเองในฐานะผู้ร่วมบริหารงานฝ่ายไทย เพื่อให้การบริหารงานบริษัทของท่านไว้วางใจได้ ปลอดภัยและมีความมั่นคง

การตรวจบัญชีAccounting audit

เราให้บริการตรวจสอบบัญชีไม่เฉพาะแต่การตรวจสอบบัญชีประจำปีเท่านั้นแต่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีรายครึ่งปี
รายไตรมาสและรายเดือนอีกด้วย เราจะสนับสนุนท่านด้วยบริการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน เพื่อหาสิ่งที่เป็นปัญหาในด้านการบัญชีและการควบคุมของบริษัท พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตชาวไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

ประสานงานด้านโลจิสติกส์Logistics coordination, Import and export support

เราสามารถประสานงานทั้งหมดกับทางญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนงานโลจิสติกส์ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย
รวมทั้งสนับสนุนขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์สู่ประเทศไทย