Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทโตโย บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “เรา”, “ของเรา” หรือ “ทางเรา”) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังมีข้อความต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในประเทศไทย (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เพื่อแจ้งแก่ลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งเป็นลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และ วิธีการในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

 1. ขอบเขต
  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) ใช้บังคับกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
 2. วัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  โดยหลักแล้ว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งท่านเข้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือเพื่อการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การไม่ให้ข้อมูลอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของเรา และการดำเนินงาน และ/หรือการบริการบางส่วนอาจไม่สามารถดำเนินการได้

  โดยหลักการแล้ว เราจะดำเนินการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น หรือกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เราจะแจ้งการได้รับมาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ใช้กับกรณีที่ได้รับการยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้
  วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม
  เพื่อเข้าทำสัญญากับทางเรา สัญญา ชื่อ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (สถานที่ทำงาน) และอื่นๆ
  เพื่อการให้บริการ สัญญา ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (สถานที่ทำงาน) ข้อมูลทะเบียนครอบครัว ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลประจำตัวประชาชน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน และอื่นๆ
  เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ของเรา ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ลักษณะภายนอกทั้งหมดที่ปรากฏและพฤติกรรมของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งได้ถูกเก็บรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานของเรา ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ถูกติดตั้งโดยทางเรา
  เพื่อให้ข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทเพื่อดำเนินการในรูปแบบการจ้างงานภายนอก (outsource) สำหรับการให้บริการ สัญญา ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (สถานที่ทำงาน) ข้อมูลทะเบียนครอบครัว ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลประจำตัวประชาชน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน และอื่นๆ
  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการของเราซึ่งเป็นบริการเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันในอนาคต ความยินยอม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (สถานที่ทำงาน) ข้อมูลทะเบียนครอบครัว ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลวีซ่า ข้อมูลประจำตัวประชาชน ข้อมูลใบอนุญาตทำงาน และอื่นๆ
  โดยพื้นฐานแล้ว เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เราจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
 3. การใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ใดๆ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นตามดุลยพินิจของท่านเอง ในกรณีที่การใช้และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตั้งอยู่บนฐานความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อทางเราที่ช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยในระหว่างระยะเวลาของสัญญาที่ท่านได้เข้าเป็นคู่สัญญากับทางเรา หรือตลอดระยะเวลาอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องของสัญญา เมื่อความสัมพันธ์ซึ่งท่านได้มีกับเราภายใต้สัญญาได้สิ้นสุดลง หรือบรรดาวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เราจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปภายใต้ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา (กรณีที่มีการให้ความยินยอมและเป็นกรณีอันจำเป็นต้องมีการให้ความยินยอม) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมของท่านจะถูกลบหรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยทันที ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้
  1. (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเก็บรวบรวมมาอีกต่อไป หรือ
  2. (ข) ท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัทของเรา หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

  ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะมีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยหรือถูกแบ่งปันตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  [ปลายทางการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทย]
  บริษัทในเครือ: Netloc Group Holdings Co., Ltd. (ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น)
 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  สิทธิของท่านภายใต้ข้อนี้เป็นสิทธิทางกฎหมายที่ท่านควรทราบ ท่านมีสิทธิที่จะใช้สิทธิใดๆ ของท่านตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และนโยบายฉบับนี้ที่ใช้บังคับในปัจจุบันหรือที่จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
  1. การถอนความยินยอม ท่านอาจถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. การเข้าถึงและการได้รับสำเนา ท่านอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้
  3. การแก้ไขข้อมูล ท่านอาจขอให้ทางเราแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  4. การคัดค้าน ท่านอาจยื่นคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ
  5. การลบ ท่านอาจขอให้ทางเราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทุกเมื่อหากท่านเชื่อว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือหากท่านเห็นว่า ไม่เป็นการจำเป็นอีกต่อไปสำหรับทางเราที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
  6. การร้องเรียน ท่านอาจยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องได้ หากท่านเชื่อว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
  7. การแจ้งเตือน ท่านมีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตกอยู่ในความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
  เราจะจัดการเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้รับมาบนพื้นฐานของเหตุผลทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือซึ่งท่านได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้จัดให้หรือเปิดเผยแก่ทางเราได้เท่านั้น โดยเหตุนี้ หากท่านมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ภายใต้ฐานความยินยอม โปรดทำให้แน่ใจได้ว่า ท่านได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ หากเป็นกรณีอันจำเป็น เราอาจขอให้ท่านนำส่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์การได้รับความยินยอมนั้น
 8. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
  เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสมและตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบาย เราจะประกาศนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบนเว็บไซต์นี้
 9. ข้อมูลการติดต่อ
  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทางเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อและนามสกุล ชื่อบริษัท/ชื่อองค์กร ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ จะถูกใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน

  ชื่อ: บริษัท โตโย บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  ที่ตั้ง: 32/23 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ : +66-(0)2-661-6061
  เว็บไซต์ : www.toyo-g.com
  อีเมล: hr-admin@toyo-g.com, legal@toyo-g.com