TOYO Business Group

สะพานเชื่อมญี่ปุ่น - ไทย

TOYO Business Group

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทของเราได้ทำงานสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับการดำเนินกิจการของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิ สถานทูตญี่ปุ่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) มาตั้งแต่ปี 1977 โดยตั้งแต่ได้รับมอบหมายจาก JICA ให้บริหารจัดการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในปี 1985 เราก็ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนเบื้องหลังเฉพาะสำหรับ JICA ตลอดมา แต่ตั้งแต่ปี 2011 ทางเราได้ขยายขอบเขตการปฏิบัติงานออกไปเพื่อรองรับธุรกิจเอกชนด้วย เราปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งไทยและญี่ปุ่นในฐานะสะพานเชื่อม
ภารกิจของเราคือการแก้ปัญหาหนักใจทั้งในเรื่องกฎหมายและธรรมเนียมการทำธุรกิจในประเทศไทย ให้กับทั้งบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังคิดจะขยายธุรกิจมายังประเทศไทย และที่มีธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น

เรามีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จในประเทศไทย

Our features

จุดแข็งของบริษัท

ทางบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นบริษัททุนไทย (หุ้นฝ่ายไทย 51% ขึ้นไป) หรือบริษัททุนต่างประเทศ (หุ้นต่างประเทศ 51% ขึ้นไป)
การก่อตั้งบริษัทและการดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดมีความสำคัญมากในการเป็นหลักประกันความปลอดภัยของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย บริษัทเราไม่ได้เพียงรับมือหรือแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นเท่านั้น แต่เรายังยึดถือหลักในการสร้างระบบที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยตัวอย่างจำนวนมากในอดีต

Our mission

ภารกิจ

อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของทั้งไทยและญี่ปุ่นในฐานะสะพานเชื่อม ผ่านกิจกรรมการสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย