Recruit

ข้อมูลการรับสมัครงาน

สาส์นจากประธานบริษัทMessage from CEO

ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทของเราจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยาวนานกว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2553 ซึ่งในระหว่างกว่า 35 ปีนั้น ทางเราได้สนับสนุนองค์กรของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมาโดยตลอด จากนั้นจึงได้เปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจในแบบ ณ ปัจจุบัน ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว

และด้วยความตั้งใจในแนวคิดที่ว่าเรามุ่งเน้นบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลต้องมาก่อนการแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้จำนวนพนักงานในเครือของบริษัทฯ ขณะนี้มีมากกว่า 100 คนแล้ว

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้น ทางเราได้ดำเนินกิจกรรมในฐานะเป็น “สะพานเชื่อมให้กับญี่ปุ่นและไทย” เรื่อยมา และ ณ ปัจจุบัน ภารกิจของเราคือ “เราจะเป็นสะพานเชื่อมทั้งไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองประเทศสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” ภายใต้คติพจน์ที่ว่า “แสงไฟหนึ่งดวงส่องแสงรอบข้าง แสงไฟหมื่นดวงส่องแสงให้ประเทศ”

ซึ่งเนื้อหาธุรกิจของเราคือ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยดึงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย แล้วสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ทำให้นิติบุคคลไทยก่อเกิดกำไรขึ้น ส่วนประเทศญี่ปุ่นจะได้กลับคืนไปในรูปแบบเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งเป็นการอุทิศตนเพื่อประเทศญี่ปุ่นไปด้วยพร้อมกัน และทางเราจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างระบบที่ดีแบบนี้ให้คงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำเนินการในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนการลงทุนให้เข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงการดูแลในหลากหลายส่วนงาน เช่น งานบุคคล แรงงาน กฎหมาย การเงิน ภาษี ตรวจสอบบัญชี การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และยังช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างระบบการจัดการดูแลบริษัทลูกในต่างประเทศให้กับสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น ช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรที่มาพำนักในประเทศไทยในเรื่องการบริหารจัดการและยังดำเนินการในเรื่องที่สำคัญอย่างการพัฒนาบุคลากรไทยและญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วย

เมื่อมองกลับไปในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2554 ที่เริ่มเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบัน ณ ตอนนั้นได้สร้างระบบธุรกิจโดยการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งต่อจากนี้ไป ทางเราก็จะพัฒนาตนเองในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า

พนักงานของเราได้นำคติพจน์ “แสงไฟหนึ่งดวงส่องแสงรอบข้าง” มาใช้ปฏิบัติงานจริงเพื่อการบรรลุหน้าที่ของแต่ละคนให้สำเร็จ และตระหนักมาโดยตลอดว่า “อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับไทยและญี่ปุ่น” เพื่อหวังที่จะเป็นสะพานเชื่อมที่ส่องแสงไปทั่วทั้งไทยและญี่ปุ่น

ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เราหวังว่าจะได้พบผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เห็นพ้องกับกิจกรรมของเรา

สิงหาคม 2565
นาย ทาโร่ โมริยาม่า
CEO

ร่วมงานกับเราRequirements

Please Contact us
hr-admin@toyo-g.com